Okra Tielrode

een vereniging vol leven

Historiek

Historisch overzicht van de  vereniging  KBG  TIELRODE nu  OKRA  met als hoogtepunten  viering van 30 jarig bestaan in 1982 en 50 jarig jubileum in 2002 VERSLAG VAN DE VIERING IN 1982

De Christelijke Bond van Gepensioneerden van Tielrode herdacht de dertigste stichtingsverjaardag. Bij deze gelegenheid werd een vlag gewijd door pastoor EH.  De Schrijver. Nadien werden bestuur en leden op het gemeentehuis ontvangen en had in de vernieuwde zaal van het Gildenhuis een feestmaal plaats.

De viering begon met een optocht van het Gildenhuis naar de kerk, muzikaal begeleid door de K.K.H Sint-Cecilia. Alle leden van de KBG waren getooid met een zilveren blad.  De eucharistieviering in concelebratie werd opgedragen door pastoor Kamiel  De Schrijver, bijgestaan door zondagsonderpastoor E.H. Luc Van Meersche.   De homilie werd gehouden door E.H. Bonte,  nationaal proost van KBG.   Tijdens deze kerkelijke viering werd de eerste vlag ( naar een ontwerp van Paul en Lydie Van Roste-Van Haver uit Zele)  door de pastoor gewijd.   Nadien ging het onder muzikale begeleiding naar het gemeentehuis, waar de jubilerende vereniging ontvangen werd door burgemeester Maes en de Schepenen.

Noodzaak

Namens het gemeentebestuur feliciteerde de burgemeester de KBG met dit dertigjarig bestaan,  waarna medestichter Omer De Mey (burgemeester van Sint-Gillis-Waas)  een beeld ophing waarin de gepensioneerdenbonden het levenslicht zagen.   De mensen van de derde leeftijd kregen destijds te veel pensioen om te sterven en te weinig om te leven.  Omdat het leven op 65 jarige leeftijd nog niet voorbij is,  maar in andere omstandigheden moet geleefd worden werden deze bonden opgericht.  Spreker wees er op dat het leven voor de bejaarden thans beter is geworden en dank zij KBG deze groep nog een mooie herfst kan beleven.  Met een heildronk op de vereniging en leden werd de plechtigheid op het gemeentehuis besloten.

Stichting

De KBG – afdeling  Tielrode werd als derde bond ( na Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas) in het Waasland opgericht.  In december 1952 zag deze het levenslicht onder de dynamische inzet van Willem Wauters, plaatselijke pensioenafgevaardigde en onderwijzer te Tielrode en samen met Omer De Mey, destijds secretaris van de pensioendienst van de Christelijke Mutualiteiten.   Het eerste bestuur bestond uit:  voorzitter Alfons De Block, schrijver Edmond Mets, penningmeester Jozef Van Minnebrugge   en de leden:  Gustaaf Adriaenssens,   Leo Peirsman,  Theophiel Notenbaert, Suzanne Verbiest en proost: onderpastoor  E.H. Robert De Pauw. Stilaan maar zeker richtte de bond zich naar het ontspanningsleven van de bejaarden dat de jongste jaren in een duidelijke stroomversnelling terechtgekomen is.   Daguitstappen zijn nu schering en inslag en hoe verder de reis gaat, hoe meer belangstelling men heeft.  Zo werd in 1979 een bezoek gebracht aan de Hoge Venen, in 1980 aan het eiland Walcheren en werden dit jaar liefst drie daguitstappen gepland met verder   een  Kerst- en Paasfeest, een bedevaart in de meimaand en shownamiddag in de streek en in september een algemene vergadering met een tombola.

Papierslag

Koken kost geld en om eenieder de gelegenheid te geven de KBG-activiteiten mee te maken werd een maandelijkse papierslag op het getouw gezet.  Elke tweede dinsdag van de maand is het “werken” geblazen voor: Albert D’Hollander,  Achiel Van Pottelberghe,  Juliën Clarisse,  Florent Van Raemdonck,  Jos Lemmens,  Alfons Van Buynder,  Theophiel en Albert Van Goethem,  Petrus De Vogel,  Alfons Morjaen, Albert Blommaert en Ernest Andries.    Heel Tielrode wordt dan met kar en wagen doorkruist om oud papier te verzamelen dat op het kerkplein wordt bijeengebracht, in een container gestopt en verkocht aan een opkoper.
De opbrengst gaat integraal naar de afdelingskas om uitstappen goedkoper te maken, gidsen te betalen, een tombola te organiseren en nu met dit jubileumfeest een belangrijke bijdrage te geven voor het feestmaal.   Ook de vlag werd zonder enige sponsoring aangekocht.  Daarnaast worden in de winterperiode vier tritsingen  georganiseerd  ten voordele van de kas en waarmee eens een koffietafel wordt betaald .

Bestuur

Zo reilt en zeilt KBG-Tielrode een afdeling die thans 183 leden telt.   Het bestuur van de bond is in handen van voorzitter Albert D’Hollander,  secretaris-penningmeesster:  Frans Van Lijsebetten,  proost E.H. Kamiel  De Schrijver en de leden Achiel

Van Pottelberghe,  Juliën Clarisse,   Frans Buytaert, Florent Van Raemdonck ( vaandrig),  Frans De Backer (oud-voorzitter)  Anna Permentier,  Jos Lemmens, Marie Louise  Verwilghen en Livina Van Den Branden.   Archivaris is Frans Van Lijsebettens  die sedert 1979 allles wat met de bond te maken heeft nauwkeurig bijhoudt.
Tot zover de tekst verschenen in de krant van 29 sept  1982 verslaggever:  André Brijs

Overzicht van 50 jaar  KBG.  Ter gelegenheid van  het 50 jarig jubileum in 2002
VERSLAG VAN DE VIERING IN 2002

In 1974 werd een nieuw bestuur gekozen:   voorzitter  Frans De Backer,  medevoorziter:  Frans Buytaert en penningmeester Joris De Muynck en de verdere leden:   Van Buynder Albert,  Van den Branden Livina en   Verwilghen  Marie Louise en het ontslag van   Heirwegh Josephinne werd aangenomen.

In 1978  werd er een nieuwe voorzitter aangesteld namelijk:   Albert D’Hollander en werd Frans De Backer ere-voorzitter.   EH. Kamiel  De Schrijver werd proost in de plaats van EH. Pastoor Frans De Wilde die overleden was.    Het ledenaantal was toen 144.
In 1980 terug een nieuw bestuur met als voorzitter:  Albert D’Hollander, medevoorzitter Frans Buytaert,   secrtetaris en penningmeester  Albert Permentier,  en als proost  EH. Kmiel De Schrijver en de verdere leden:    Clarisse Juliën,  Permentier Anna,  Van den Branden Livina,  Verwilghen    Marie-Louise, en Van Raemdocnk Florent.

In 1982  30 jarig bestaan er werd een nieuwe vlag ingewijd, de eerste vaandrig werd   Florent Van Raemdonck    ( zie verder in het  ganse  verslag  jubelviering)    en het ledenaantal was toen al opgelopen tot 183.

In 1988  werd er een nieuwe voorzitter gekozen:   Albert   D’Hollander  gaf zijn ontlslag er werd opgevolgd  door Siegfried Buytaert,   medevoorzitter werd:   Jozef Cordeel, secretaris Jozef Lemmens en penningmeester Alfons Van Buynder.  Ook Betty Van Goethem maakte deel uit van het dagelijkse bestuur als rusthuisverantwoordelijke.      Ook was ze actief in de landsbond en op verbondelijk vlak.   Ondertussen was er wel soms een wijziging wat de wijkverantwoordelijken betrof.  Voorzitter:  S. Buytaert,  medevoorzitter Y De Puysseleir,  secretaris Herman Van Britsom en penningmeester André Todts.    Verder de wijkverantwoordelijken: Jozef Cordeel,    Reinilde Cant,    Agnes D’Hollander,   Jozef De Vogel,  Leo De Groep, Julia Peersman,    Jenny Laureys,    Marcella Van Buynder,    Frieda Van Damme, Yvonne Van Gucht,    Gaby Vermeulen,   Jeanne Van Osselaer, en Pierre Vanderhaeghe als reisverantwoordelijke.     Op dit ogenblik telt onze afdeling 247 leden.  Ook  willen we vermelden dat    KBG  op vele terreinen actief is zoals:  organiseren van plaatselijke ontmoetingsactiviteiten en crea-werking,  bezoeken aan hoog bejaarden,   inrichten van info-namiddagen  gericht op de actualiteit    van het moment en dit als motto:  “ Bijblijven”. Verder spreken we over computer en taalcursussen, inrichten van vacanties en reizen ,    turnen fietsen dansen en petanquen          …

Een goed verzorgde en actieve rusthuiswerking in  “Huize Vincent”   werd ten zeerste gewaardeerd.   Verder komen we op voor betaalbare rusthuizen die voor vele gepensioneerden onbetaalbaar zijn geworden …   belangen verdediging …  leefbare pensioenen ….   vertegenwoordiging in seniorenraad …   bij de landsbond  … provinciaal en verbondelijk … en gewestelijk ….  Vele van deze zaken  waren te lezen in het maandelijkse tijds-  en ledenblad  “eigentijds”…..  KBG  werd aldus een soci-culturele beweging voor alle bejaarden uit iedere leefwereld en wat ook hun overtuiging  is en  beroepsverleden geweest  is .
Nog een dankwoord aan allen die zich inzetten en niet in het minst, de mensen die instaan voor de maandelijkse papierophaling …
Geachte genodigden en vrienden  van KBG  met dit klein overzicht van 50 jaar werking wil ik dan ook besluiten met u allen te danken en u nog een zeer aangename dag toe te wensen.

Verslag van deze jubelviering   50 jaar KBG  door de toenmalige   secretaris   Herman Van Britsom. 
OP WEG IN DE 21° EEUW

Na deze vieringen komen we zo stilaan met ons historisch overzicht  in de periode van de 21° eeuw.  Na het ontslag van voorzitter  Siegfried Buytaert,  kwam het voorzitterschap bij Pierre Van Der Borcht terecht  en de nieuwe penningmeester werd Jozef Adriaenssens,  we noteren nu het jaar 2003.  .     Enkele wijkverantwoordelijken  namen ondertussen ontslag en nieuwe bestuursleden kwamen  het bestuur versterken.     

Het voorzitterschap van Pierre Van Der Borcht was helaas van korte duur.    In september 2004 werd  Jean Tacquaert  de nieuwe voorzitter, na het ontslag van Jozef Adriaenssens  als penningmeester in 2015  werd Wilfried Verbeke  huidige  penningmeester .  Nieuwe activiteiten en ideeën  kwamen aan bod  en door de inzet van de ganse bestuursploeg  is OKRA  Tielrode  een actieve vereniging met een sportieve,  culturele en sociale werking aangevuld met info, feestelijkheden reizen ….  Een werking die gericht is naar alle senioren en belangstellenden  van onze  gemeente!

Graag nodigen we alle mensen uit die bij onze vereniging  willen aansluiten  en genieten van uitgewerkt aanbod van ons jaarprogramma.


U kunt steeds contact opnemen  met  een van  onze bestuursleden, ze heten U  van harte welkom